Yök – Diploma Tanıma Ve Denklik İşlemeleri Hakkında

Üsküp Büyükelçiliği 05.04.2018

Yurt dışında ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrenimlerin ardından alınan diplomaların ülkemizde tanıma ve denklik işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde YÖK Tanıma ve Denklik Daire Başkanlığınca yapılmaktadır.

Tanıma ve denklik işlemleri konusunda vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın yeterli bilgiye sahip olmadığı ve yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gördükten sonra diplomasını ülkemizde değerlendirmek isteyen kişilerin YÖK’tenDenklik Belgesini mutlaka almaları gerektiği şeklinde bir algının kamuoyu nezdinde bulunduğu görülmektedir.

Yurt dışında yükseköğrenim görmeyi tasarlayan kişilerin yurtdışında eğitime başlamadan önce Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından söz konusu yükseköğretim kurumunun tanınıp tanınmadığına dair resmi bir belge temin etmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgenin temin edilmeden yükseköğrenimlerini tamamlayıp diploma alarak ülkemize dönmeleri durumunda kişilerin başvuruları ülkemizde reddedileceği gibi, emek ve para harcayarak gördükleri öğrenimleri de boşa çıkacaktır.

Denklik işlemlerinde “denklik verme”, “ret” ve alınan eğitimin yetersiz olması durumunda “yeterlilik” düzeyini belirlemeye yönelik uygulamaları içeren işlemler yapılmaktadır. Denklik işlemlerinin uzun süre aldığı ve denklik almanın zor olduğu konusunda bazı kesimlerden şikâyetler alınmaktadır. Ancak, kendi diplomamızın ve iş gücü piyasamızın kalitesini korumak adına, mevzuat çerçevesinde incelenen her başvuruya denklik verilmesi beklenmemelidir. Sadece 2017 yılında sahte diploma ile yurt dışına gitmeden alınan diplomalar ve örgün eğitim olmadığı halde örgün gibi gösterilen diplomaların sayısı 28 civarındadır. Bu nedenle diplomanın zorunlu kazanımlarının sağlanıp sağlanmadığı, mezun olunan bölümün asgari kalite standartlarını taşıyıp taşımadığı konusunda nesnel olarak mutmain olunması gerektiğinden, yurt dışından alınan her diplomanın ilgili ülkeden teyit edilmesi gerekmektedir.

Denklik işlemlerinin uzun süre almasına sebep olan iki ana faktörden biri diplomanın alındığı ülkeden ve üniversiteden, teyit alma sürecidir. Yükseköğretim alt yapısı güçlü üniversitelerden kısa sürede teyitleri almaktayız. Ancak alt yapısı zayıf, savaş ve ilhak durumu olan ülkelerden teyit bilgisinin gelmesi uzun süre almakta ya da teyit hiç gelmemektedir. Bu nedenle, teyidi gelmeyen başvuru sahiplerinin denklik işlemi uzun sürmektedir. Bu alanda iyileştirmeler yapmak için Dışişleri Bakanlığımız ile birlikte çalışmalara devam edilmektedir.

Süreci uzatan diğer önemli faktör ise akademik seviye yeterlilik düzeyini tespit etme sürecidir. Bu süreç ise üniversiteler, ÖSYM, 15 değişik alanda oluşturulmuş Bilim Alanı Danışma Komisyonları marifetiyle yürütülmektedir. Dolayısıyla denklik işlemleri YÖK nezdinde yürütülen ancak tek elden sonuçlandırılan bir süreç değildir. YÖK tarafından bu süreci kısaltmaya yönelik de yenilikler yapılmaktadır.

YÖK’te, bazı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalar için bir ay gibi kısa bir sürede Denklik Belgesiverilirken meslek icrası gerektiren tıp doktorluğu, diş hekimliği, fizik tedavi ve rehabilitasyon, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik gibi ülkemizdeki öğrenime eş değer olduğuna ilişkin mevzuatta belirtilen şartları taşımadıkları belirlenen diplomalara doğrudan Denklik Belgesi verilmesinin uygun olmayacağı malumlarınızdır. İşte bu aşamada ilgililerin seviye ve yeterlilik belirlemeye yönelik birtakım mevzuatta bulunan sınav ve uygulamalara tabi tutulmaları gerekmektedir. Genel bakıldığında denklik işlemlerini sonuçlandırma ortalamamız son 3 yılda %72’ye yükselmiştir.

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki denklik işlemleri incelendiğinde ülkemizdekine benzer süreçlerin ve uygulamaların var olduğu, hatta daha katı kuralların uygulandığı görülecektir. Ülkemizde 12 ay boyunca denklik başvurusu yapılmakta iken AB üyesi ülkelerin bir kısmında denklik başvuruları takvime bağlanmıştır ve yalnızca belli dönemlerde yapılabilmektedir. Yine denklik işlemleri için diplomanın alındığı okulun tanınması yetmemekte olup, kişinin aldığı eğitim düzeyi veya alınan kredilerin hatta ders geçme notlarının ülkenin eğitim sistemine uygun olması gerekmektedir. Bu işlem yapılırken gerekli görülmesi halinde eksik dersler tamamlatılmakta, başarı puanının yeterli olmaması halinde ise ders tekrarı yaptırılmaktadır.

Ayrıca bazı AB üyesi ülkelerde, yabancı bir ülkedeki üniversiteden alınmış ve meslek icrasına izin veren doktorluk, avukatlık gibi diplomalar hiçbir işleme tabi olmaksızın reddedilmektedir. Bu ülkelerde söz konusu meslekleri sadece ülkenin vatandaşları veya mezkur üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun olan kişiler yapabilmektedir.

YÖK tarafından, yurt dışından alınan diplomaların denklik ve tanıma işlemlerinde, başvuru sahiplerinin işlemlerini kolaylaştırmak, işlem sürecini kısaltmak ve başvuru maliyetini düşürmek amacıyla birçok teknolojik yeniliğe imza atılmıştır. Başvuruların e-Devletkapısı veya YÖK’ün web sitesindeki Denklik Bölümü üzerinden online şekilde yapılabilmesine yönelik hizmet başlatılmıştır. Bu hizmet ile evrak asılları kontrolden sonra YÖK’tekalmayacak, YÖK’e gelinerek talep edilen belgeler e-Devletkapısı üzerinden alınabilecek, denklik safahatı başvuru sahibi tarafından her an takip edilebilecektir. Ayrıca 08504700965 numaralı çağrı merkezinden, e-posta yoluyla başvuruları ile ilgili safahat ile ilgili bilgi alınabilmektedir.

Yapılan yenilikleri göstermek, denklik sürecinin hangi aşamaları kapsadığını daha net ortaya koymak içinhazırlanan broşürler ilişikte sunulmaktadır.

Saygıyla duyurulur.


İlgili Dosyalar

4_diploma denklik surecleri_tr (1).pdf

5_diploma denklik surecleri_en.pdf

6_Yurt disi Diploma Denklik Surecleri.pdf

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

"Konsolosluk Başvuruları 09.30 - 12.00 ve 14.00 - 16.00 saatleri arası alınır."
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
6.1.2018 6.1.2018 Ortodoks Noel arifesi (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
8.1.2018 8.1.2018 Ortodokos Noeli
19.1.2018 19.1.2018 Suya Haç Atma Töreni (Vodici) (Ortodokos Makedonya vatandaşlarının bayramı)
27.1.2018 27.1.2018 Aziz Sava Bayramı (M.C.’ndeki Sırp Toplumu’nun Bayramı)
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya (Katolik Makedonya vatandaşlarının bayramı)
6.4.2018 6.4.2018 İyi Cuma, Ortodoks Paskalya Öncesi Cuma (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
8.4.2018 8.4.2018 Uluslararası Romanlar Bayramı (M.C.’ndeki Roman Toplumu’nun Bayramı)
9.4.2018 9.4.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
23.5.2018 23.5.2018 Ulah Milli Bayramı (M.C.’ndeki Ulah Toplumu’nun Bayramı)
24.5.2018 24.5.2018 „Aziz Kiril ve Metodiy“ Genel Slav Eğitimcileri Bayramı
25.5.2018 25.5.2018 Ruhlar Günü, Ruhlar Günü Öncesi Cuma (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
2.8.2018 2.8.2018 Cumhuriyet Bayramı (İlinden Ayaklanması Bayramı)
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı (Sadece Müslüman vatandaşlar için)
28.8.2018 28.8.2018 Büyük Meryem Ana Günü (Ortodoks Makedonya vatandaşlarının bayramı)
8.9.2018 8.9.2018 Bağımsızlık Bayramı
19.9.2018 19.9.2018 Yom Kippur Bayramı (M.C.’ndeki Yahudi Toplumu’nun Bayramı)
28.9.2018 28.9.2018 Boşnakların Uluslararası Bayramı (M.C.’ndeki Boşnak Toplumu’nun Bayramı)
11.10.2018 11.10.2018 Halk Ayaklanması Bayramı
23.10.2018 23.10.2018 Makedon Devrimi Mücadelesi Bayramı
1.11.2018 1.11.2018 Azizler Günü (Katolik Makedonya vatandaşlarının Bayramı)
22.11.2018 22.11.2018 Arnavut Alfabesi’nin Bayramı (M.C.’ndeki Arnavut Toplumu’nun Bayramı)
8.12.2018 8.12.2018 “Aziz Kliment Ohridski” Bayramı
21.12.2018 21.12.2018 Türkçe Eğitim Bayramı (M.C.’ndeki Türk Toplumu’nun Bayramı)
25.12.2018 25.12.2018 Noel’in birinci günü (Katolik Makedonya vatandaşlarının Bayramı)